public publish

 

שילוב המגזר הערבי בכלכלת ישראל – מאפיינים וחסמים

שילוב המגזר הערבי בכלכלת ישראל – מאפיינים וחסמים.
לקרוא עוד
 

שירות חובה והשכלה גבוהה – שינוי מבנה מוצע

שירות חובה והשכלה גבוהה שינוי מבנה מוצע – הוכן ע”י ד”ר יעקב שיינין, חן הרצוג ונועה צבי
לקרוא עוד
 

חיזוק ההשכלה הגבוהה באמצעות סטודנטים זרים

חיזוק ההשכלה הגבוהה באמצעות סטודנטים זרים הוכן ע”י – ד”ר יעקב שיינין, חן הרצוג ונועה צבי
לקרוא עוד
 

ישראל 2028 חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי

‘ישראל 2028 חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי’ היא תכנית מקיפה לעשרים השנים הבאות להשגת צמיחה מהירה ומאוזנת והקטנת פערים חברתיים. התוכנית מבוססת על המודל המאקרו-כלכלי של מודלים כלכליים, שעמדה בראש הצוות המאקרו-כלכלי של הפרוייקט
לקרוא עוד
 

מימוש הפוטנציאל הכלכלי של ישראל

מימוש הפוטנציאל הכלכלי של ישראל
לקרוא עוד
????? ???? ?? ???? 

ביטול המע”מ על המזון כתחליף להפחתת המע”מ

עיקרי המלצת ד”ר יעקב שיינין לרוה”מ ב- 15/11/2005.
לקרוא עוד
 

דו”ח ועדת שיינין – הוועדה להכנת תוכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים

התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים המוצגת במסמך שלהלן, מושתתת על בסיס כלכלי ומטרתה להגדיל את רמת הבטיחות, לפחות כל עוד החיסכון הישיר בנזקים גדול מהעלות. בשונה מתוכניות קודמות, תוכנית זו מציעה תפיסה חדשנית המתבטאת בארבעה היבטים מרכזיים: )א( יעדים, )ב( אחריות, )ג( עצמאות, )ד( מקורות כספיים.
לקרוא עוד
 

תרומת ה-Venture Capital לכלכלת ישראל

עבודה הוכנה לבקשת IVA (איגוד משקיעי ההון סיכון בישראל)והוצגה ע”י ד”ר יעקב שיינין וחן הרצוג בכנס IVA ב- 15.06.2005. עבודה זו בוחנת את תרומת השקעות ההון סיכון לכלכלת ישראל, במונחי תוצר ותעסוקה.
לקרוא עוד
 

שוק הגז הטבעי בישראל

ניתוח כלכלי של מודלים כלכליים, ששימש לקבלת דירוג אג”ח בינלאומי של פרוייקט ים תטיס ע”י קבוצת דלק
לקרוא עוד
 

המקורות לעוצמתה הכלכלית של ישראל

מצגת שהוצגה ע”י ד”ר יעקב שיינין ב”כנס הרצליה” – “המקורות לעוצמתה הכלכלית של ישראל” ב- 14.12.2004. עבודה זו הינה סימולציה של התפתחות המשק הישראלי לטווח של 20 שנה (עד לשנת 2025) שנעשתה במטרה לבחון את אפשרויות הצמיחה “ומחוללי הצמיחה” המרכזיים. חשיבותה של הסימולציה הינה לצורכי תכנון מדיניות כלכלית לטווח ארוך אשר מהווה תנאי הכרחי לשיפור מעמדה הכלכלי של ישראל (גם כאשר צפויים שינויים בלתי מתוכננים).
לקרוא עוד

הסקירות באתר זה נערכות על ידי מודלים כלכליים ומודלים שוקי הון. הסקירות מיועדות למטרות אינפורמציה בלבד ואין באמור בהן משום המלצה לרכישה ו/ או מכירה של נייר ערך כלשהו, או תחליף לייעוץ אישי, הדרוש לצורך ניהול ניירות ערך. הסקירות עוסקות בתחזיות, אשר במהותן אינן ודאיות. בפועל, יכולות להתרחש סטיות משמעותיות מהתחזיות, עקב גורמים רבים. לפיכך, נדרשת מיומנות מקצועית לשימוש בתחזיות, אשר אינה נחלת הכלל, ואין לעשות שימוש בתחזיות אלו ללא ייעוץ מקצועי מתאים. המידע המוצג באתר זה הינו חלקי ולא מעודכן באופן שוטף ועלולים לחול בו טעויות. מודלים כלכליים בע\”מ ומודלים שוקי הון בע\”מ אינן נושאות באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים באתר. מודלים שוקי הון בע\”מ הינה חברה לניהול השקעות בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים וגופים מוסדיים. למודלים שוקי הון בע\”מ חברה בת (בבעלות מלאה), מודלים קרנות נאמנות, המנהלת קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה את קרנות מודלים קרנות נאמנות. מודלים שוקי הון ומודלים קרנות נאמנות מחזיקות, קונות, ומוכרות, מניות, אג\”ח ומט\”ח לסוגיהן השונים הן בשוק מקומי והן בשווקי חו\”ל.

גודל פונט